§1POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie „Tata Wymiata”, (zwanym dalej „Konkursem”).

2. Organizatorem Konkursu jest KLIK  z siedzibą w Warszawie, 00-720, przy ul. Czerniakowskiej 131/12, posługująca się numerem NIP: 563-20-67-685, zwana dalej Organizatorem.

3. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Jury złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury decydować będzie również o ostatecznym wyniku rywalizacji konkursowej i przyznaniu nagród na podstawie oceny najbardziej interesujących zdjęć zamieszczonych w odpowiedzi na pytanie konkursowe, spośród uczestników spełniających wszystkie warunki formalne.

4. Konkurs prowadzony będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§2 UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby zatrudnione przez niego na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie rodzin pracowników i współpracowników Organizatora.

§3 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1.Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu

2 Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu zdjęcia obrazującego hasło: Tata Wymiata. Jury wybierze najciekawsze prace, kierując się kryteriami kreatywności i walorami artystycznymi, zgodnością z tematem i które nagrodzi nagrodą główną

 §4 UPRAWNIENIA ORGANIZATORA

1. Organizator ma prawo weryfikować (usuwać) zgłoszenia do Konkursu, które nie spełniają warunków, o których mowa w §3.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikowania (usuwania) prac tych uczestników Konkursu, którzy naruszyli niniejszy regulamin, w szczególności regulacje chroniące prywatność osób trzecich.

§5 NAGRODA

1. Nagrodą w konkursie jest wózek Oyster MAX

2. Każda Uczestniczka i każdy Uczestnik uprawnieni są tylko do jednej nagrody.

3. Jury sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Protokół zostanie utrwalony i zarchiwizowany w siedzibie Organizatora.

4. Uczestnicy Konkursu, którzy zostali nagrodzeni, zostaną o tym poinformowani w komentarzu do zamieszczonego zdjęcia w serwisie Facebook.

5. Oficjalne wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej http://www.tatawymiata.pl/do dnia 10.07.2017, co jest jednoznaczne z powiadomieniem uczestników o wynikach Konkursu.

6. Uczestnikom nie przysługuje prawo wymiany nagród na nagrodę innego rodzaju lub gotówkę.

7. Uczestnikom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania nagrody na osoby 3 trzecie.

8. Uczestnikom przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia nagrody.

9. Nagroda zostaną wydane Uczestnikom za pośrednictwem poczty elektronicznej, Poczty Polskiej S.A. lub przesyłki kurierskiej, do rąk własnych, za potwierdzeniem tożsamości adresata.

§6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Udostępnione dane będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale w odniesieniu do uczestnictwa w konkursie niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz ich poprawienia. Dane Uczestników Konkursu mogą zostać udostępnione właściwym organom administracji publicznej, w przypadkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. §7

§7 PRZEKAZANIE NAGRÓD

1. Po otrzymaniu powiadomienia o wygranej w Konkursie, laureat powinnen przesłać na podany w wiadomości adres mailowy swoje dane potrzebne do przekazania nagrody, czyli: imię i nazwisko, adres pocztowy, na który ma zostać przesłana nagroda oraz inne niezbędne do przekazania nagrody dane – do końca lipca 2017 roku.

2. W przypadku, gdy zdobywcą nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym regulaminie, osoba taka traci prawo do nagrody. Jeżeli ten fakt zostanie ujawniony po doręczeniu nagrody, osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator uprawniony będzie do przyznania takiej nagrody Uczestnikowi, który zajmował kolejne miejsce w Konkursie.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród w związku z prowadzeniem Konkursu.

4. Nagroda, zostanie powiększona o kwotę w wysokości 11,11% wartości nagrody (dalej „Nagroda Pieniężna”). Nagroda Pieniężna nie zostanie wydana, lecz przekazana na poczet pokrycia kosztu podatku od nagrody.

§8 REKLAMACJE

1. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy kierować na adres mailowy kontakt@tatawymiata.pl Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od jej otrzymania. Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany o wynikach postępowania reklamacyjnego mailem w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, numer telefonu Uczestnika, adres korespondencyjny oraz opis reklamacji.

3. Procedura reklamacyjna nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Konkurs trwa od dnia 23.062017 roku do dnia 06.07.2017 roku.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej www.tatawymiata.pl  oraz w siedzibie Organizatora.

4. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony w trakcie trwania Konkursu z istotnych przyczyn organizacyjnych i prawnych – zmiany te nie będą miały jednak wpływu na już nabyte uprawnienia uczestników Konkursu.